شما میتوانید قیمت پیشنهادی خود را ارسال کنید، در صورت تایید قیمت توسط صاحب امتیاز دامنه با شما تماس گرفته خواهد شد در غیر این صورت دوباره پیشنهاد بالاتر ارسال نمائید